Artikel 1: Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen
 • Een ouder of op grond van de wet aangestelde voogd dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het contract.
 • Een geldig legitimatiebewijs van de ouder / op grond van de wet aangestelde voogd dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, ID-bewijs, rijbewijs).
 • inderjarigen tot 15 jaar dienen te sporten onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene welke ook een actief lid is bij Marco’s Gym.
Artikel 2: Aanmelding en Marco’s Gym pas
 • De persoon welke zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de gegevens van het legitimatiebewijs en de bankpas digitaal wordt opgeslagen in de administratie van Marco’s Gym.
 • Bij inschrijving betaald de klant € 35,00 inschrijfkosten.
 • Tijdens het eerste bezoek aan Marco’s Gym ontvangt het lid de Marco’s Gym pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Marco’s Gym pas krijgt een lid toegang tot Marco’s Gym. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Marco’s Gym pas, blijft men lidmaatschapskosten verschuldigd en wordt tegen betaling van €15,00 een vervangende Marco’s Gym pas verstrekt.
 • Marco’s Gym pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Marco’s Gym pas is persoonsgebonden. De Marco’s Gym pas is dus niet overdraagbaar.
 • Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de gym op vertoon van een geldige Marco’s Gym pas. Geen Marco’s Gym pas mee en toch gebruik willen maken van de gym? Dan dient het lid vooraf vorens het betreden van de gym € 2,50 te voldoen aan de balie.
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalings- voorwaarden
 • Alle trainingsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso. De automatische incasso wordt elke maand tussen 26e en 10e afgeschreven.
 • Het bij inschrijving verschuldigde bedrag tot de 1ste van de volgende maand wordt aan de balie contant of met een pinbetaling meteen voldaan.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het maandelijks verschuldigde contributiegeld, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal 14 dagen vanaf de dagtekening van de betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde totaalbedrag te voldoen, incl. €5,00 stornokosten. Bij achterstand kan er gevorderd worden tot einde abonnement.
 • Indien het lid na deze periode van 14 dagen in gebreke gebleven is, brengen wij wederom € 5,00 administratiekosten in rekening bij het sturen van de 2e betalingsherinnering. Bij een niet tijdige betaling binnen het 2e betalingstermijn van 5 dagen wordt het lid doorgestuurd naar het incassobureau en rekent het incassobureau minimaal €40,00 aan incassokosten en worden rentkosten in rekening gebracht. Deze komen voor rekening van het lid en dient deze met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau.
 • Nadat het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is sporten bij Marco’s Gym niet meer mogelijk. Betalen en algehele communicatie dient via het incassobureau te gaan. Pas wanneer het volledige bedrag aan het incassobureau voldaan is wordt er aan het lid weer toegang verleend tot Marco’s Gym, conform regels inschrijving nieuw lid.
Artikel 4: Groepslessen
 • Het lesrooster staat op de website en/of facebook. Marco’s Gym behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
Artikel 5: Beëindigen
 • Opzeggen is alleen mogelijk via het intrekking machtiging formulier welke te verkrijgen is bij de balie van Marco’s Gym. Deze kan alleen worden ingevuld aan de balie van Marco’s Gym. Voor elke andere vorm van opzegging kan niet gegarandeerd worden dat deze juist aankomen en Marco’s Gym houdt zich niet aansprakelijk voor niet verwerkte opzeggingen welke niet via het intrekking machtiging formulier zijn ingediend. Voor minderjarige geldt dat er een ouder of op grond van de wet aangestelde voogd of te wel de rekeninghouder mee dient te komen voor het ondertekenen van het intrekking machtiging formulier.
 • U dient de Marco’s Gym pas gelijk na het invullen van het intrekking machtiging formulier in te leveren bij de balie van Marco’s Gym. Zonder deze pas, is uitschrijven niet mogelijk. Bij het niet kunnen inleveren van de Marco’s Gym pas wordt er een bedrag van €15,00 in rekening gebracht, deze contact of per pin direct dient te worden voldaan.
 • Marco’s Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de bedrijfsleider een lidmaatschap te ontbinden. De maandelijkse abonnementskosten voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschap, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.
 • Per maand opzegbaar houdt in dat men een opzegtermijn heeft van 1 maand, deze in gaat vanaf de eerst volgende nieuwe maand.
 • De opzegmaand dient direct contant of per pinbetaling te worden voldaan.
 • Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 2 maanden waarvoor eenmalig €30,00 bevriezingskosten in rekening gebracht wordt. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte. De bevriezing start op de 1e van de nieuwe maand na ontvangst van het bewijsstuk. In de bevriezingsperiode kan het abonnement niet worden opgezegd. Dit kan in de eerst volgende lopende maand. Wanneer er in die maand wordt opgezegd is het opzegtermijn de eerst volgende nieuwe maand.
Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
 • Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook bij Marco’s Gym, is geheel voor eigen risico van het lid.
 • Marco’s Gym, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 • Marco’s Gym, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
Artikel 7: Huisregels
 • Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Marco’s Gym en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Marco’s Gym staan op de website www.marcosgym.nl. Marco’s Gym is gerechtigd de huisregels te wijzigen voor iedereen.
Artikel 8: Slotbepalingen
 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Marco’s Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Marco’s Gym.
 • Marco’s Gym is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
 • Twee keer per jaar, per 1 januari, en 1 juli mogen wij onze tarieven verhogen. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Deze tariefsaanpassingen worden minimaal een maand vooraf kenbaar gemaakt via www.marcosgym.nl en via een formulier welke te vinden is bij de balie.
Artikel 9: Hygiëne
 • In verband met hygiëne zijn buitenschoenen en broeken met nopjes; zoals spijkerboeken in de fitnessruimtes niet toegestaan. Men dient in de fitnessruimtes en groepslesruimtes te sporten in de daarvoor bestemde sportkleding.
 • Het is niet toegestaan de fitnessruimtes te betreden met ontbloot bovenlichaam.
 • Het gebruik van een handdoek in de sportschool is verplicht! Zonder handdoek mag u de fitness en groepslesruimtes niet betreden.
 • Leden zijn verplicht om losse trainingsapparatuur op te ruimen op de daarvoor bestemde plekken.
 • Het lid dient na gebruik van de fitness apparaten en losse trainingsapparatuur zelf de apparatuur hygiënisch te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsproducten.
Artikel 10: Consumptie/Rook/Drugsbeleid
 • Consumpties mogen uitsluitend aan de bar worden genuttigd. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de afsluitbare drinkbekers/-flessen. Echter geldt hiervoor dat morsen te allen tijde voorkomen dient te worden.
 • Alle consumpties dienen voor het verlaten van Marco’s Gym te worden betaald.
 • Bonnetjes dienen per incasso, contant of per pin betaling voldaan te worden. Bonnetjes dienen per incasso voor de 20e van de maand voldaan te worden. De ‘ niet afschrijf ‘ bonnetjes dienen voldaan te worden voor de 20e van de maand contant of per pinbetaling.
 • Het is leden niet toegestaan achter de bar te komen.
 • Roken en het gebruik van drugs zijn binnen het pand van Marco’s Gym verboden.

Wilt u onze voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dan kunt u deze hier downloaden.